Vodárna v Káraném

Vodárna v Káraném

Zásobování části hlavního města Prahy a jejího okolí kvalitní pitnou vodou zajišťuje tzv. Středočeská vodárenská soustava, jejíž původ úzce souvisí s oblastí Dolního Pojizeří, tj. s oblastí od soutoku Labe a Jizery až po obce Benátky nad Jizerou a Dražice.

Vodárna v Káraném je strategickým zdrojem pitné vody nejen pro hl. město Prahu, ale též pro centrální část Středočeského kraje. Do Prahy a jejího okolí dodává Káraný velmi kvalitní pitnou vodu v množství cca 1.000 l/s, s možnou kapacitou až téměř dvojnásobnou. Prahu tak zásobuje pitnou vodou zhruba z 1/3 celkové potřeby.

Káranská vodárna je rozdělena do dvou částí, která odráží způsob výroby pitné vody. Oba tyto způsoby jsou závislé na řece Jizeře. Prvním - starším - systémem je soubor tzv. břehové infiltrace. Jedná se o využití přirozené infiltrace jizerské vody do štěrkopískových náplavů a její čerpání prostřednictvím mnoha vrtů podél řeky Jizery. Druhý způsobem je umělé obohacování podzemních zdrojů vody, tzv. umělou infiltrací. Povrchová voda z Jizery se pouze po mechanickém přečištění uměle vsakuje pomocí zasakovacích van do horninového prostředí, tam se jednak zbaví zejména nepřípustných organických látek a na druhou stranu se obohatí o potřebné minerály. Po dané době zdržení v podzemí se tato již podzemní voda čerpá prakticky již v parametrech vody pitné a po hygienizaci jde přímo ke spotřebitelům.

Zdroj pitné vody KáranýV rámci privatizace vodohospodářské infrastruktury došlo v devadesátých letech dvacátého století k vrácení „historického majetku“ hl. m. Praze, což v lokalitě Káraný tvořila právě přirozená infiltrace, která dodávala vodu do Prahy od roku 1914. Umělá infiltrace Káraný, kterou vybudoval stát v šedesátých letech 20. století, byla též předmětem privatizace a jejím vlastníkem je dnes akciová společnost Zdroj pitné vody Káraný. Jejím hlavním akcionářem je hl. m. Praha, minoritními pak města a obce odebírající pitnou vodu z potrubí mezi Káraným a Prahou.

Společnost Vodárna Káraný, a.s. byla založena dne 3. ledna 2013 jako dceřiná společnost akciové společnosti Zdroj pitné vody Káraný a.s. za účelem provozování umělé infiltrace pro výrobu pitné vody.

Umělá infiltrace Káraný

Když se v 50. letech minulého století opět začal projevovat v Praze nedostatek kvalitní pitné vody, bylo nutno u stávajících zdrojů zvýšit vydatnost nebo vybudovat zdroje nové.

Vodohospodářští odborníci se opět nejprve obrátili do Dolního Pojizeří – do oblasti Káraného. V duchu tradice použili opět způsob méně obvyklý, jak z hlediska technického řešení, tak z hlediska rozsahu. Podařilo se zde opět vytvořit dílo, které stejně jako před padesáti lety předběhlo svou dobu. Mohutné vrstvy vodárensky vhodných štěrkopísků, dosahující na horní terase až 20 m, se rozhodli projektanti využít k jejich umělé dotaci předčištěnou vodou z řeky Jizery, tímto způsobem zmnožit zásoby podzemní vody v terénu a tak vyrobit bez použití chemikálií z povrchové jizerské vody vodu se všemi parametry a vlastnostmi vody podzemní. Stavba byla zahájena v roce 1965 a již v roce 1968 se do vodovodní sítě dodávalo 400 l/s. Dnes je celková kapacita umělé infiltrace až 900 l/s.

K zajištění stálé hladiny pro odběr povrchové vody byl na řece Jizeře vybudován pohyblivý jez o dvou polích s hrubými a jemnými česlemi. Odtud surová Jizerská voda teče gravitačně do čerpací stanice surové vody, kde jsou osazeny sítové filtry o velikosti ok 1/1 mm. Čerpací stanice následně dopravuje surovou vodu na horní terasu do úpravny vody. Úprava vody v tomto případě představuje pouhou mechanickou filtraci na pískových rychlofiltrech a filtrát je vlastně meziproduktem, který se čerpá do systému mohutných vsakovacích nádrží o celkové ploše 70.000 m2. Zde probíhá další stupeň úpravy vody. Dno vsakovacích nádrží je tvořeno přírodními vrstvami štěrkopísků a pracuje jako pomalý filtr. Po krátké době využití vsakovacích van se na jejich dně vytvoří „biologická blána“, která má hlavní podíl na likvidaci biologického oživení ve vodě. Další proces - zvýšení tvrdosti, vyrovnání teploty atd. probíhá v podzemí – v horninovém prostředí, mezi vsakovacími nádržemi a jímacími objekty. Pro jímání vody byly použity dva způsoby jímání podzemní vody. V místech, hladina podzemní vody zasahuje do spodní terasy je voda jímána vrtanými studnami propojenými tzv. násoskou, na horní terase, kde hladina podzemní vody je v takové hloubce, která prakticky neumožňuje použití násosky, jsou vybudovány spouštěné studny s horizontálními sběrači. Ze studní je pak voda přečerpávána do gravitačního svodného řadu a přes spojný objekt přiváděna do hlavní čerpací stanice v Káraném, kde je míchána s vodou břehové infiltrace a dále po základním chlorování pouštěna do vodovodních řadů Prahy a dalších 9 okolních měst a obcí.

 

Umělá infiltrace Káraný

Technické parametry umělé infiltrace

Jizera

  • Pohyblivý jez o dvou polích, hradícími elementy jsou klapka sklápěná po vodě a segment Q 365: 5,1 m3/s.

Odběrný objekt

  • Hrubé a automaticky stírané jemné česle.

Čerpací stanice surové vody

  • Sítové filtry, vertikální čerpadla surové vody o výkonu 1450 l/s a 400 l/s, dopravní výška 18,5 m.

Úpravna vody

  • Řídící velín, 24 pískových rychlofiltrů o celkové ploše 1440 m2, náplň písku 130 cm VP2, praní vzduchem, vzduchem a vodou a vodou, čerpací stanice filtrované vody na vsakovací nádrže, prací čerpadla.

Vsakovací nádrže

  • 15 vsakovacích nádrží o šířce 10 – 30 m, hloubce 2,5 m, délce 100 – 500 m, celková vsakovací plocha 70 000 m2.
  • Rychlost vsakování je 1 – 1,5 m/den. Čištění zakolmatovaného dna vsakovacích nádrží se provádí 1x – 2x ročně sejmutím vrstvy 3 – 5 cm ze dna nádrže, po dosažení cca 25 cm se naveze nový písek z nedaleké pískovny.

Jímací objekty

  • 24 betonových spouštěných studní o průměru 4 m, hloubky 18 – 20 m se dvěma horizontálními sběrači o délce 60 m, z nichž 7 jsou jako sběrné studny násoskových řadů, vydatnost spouštěných studní s horizontálními sběrači se pohybuje od 20 l/s do 30 l/s, vydatnost spouštěných studní s připojenými vrtanými studnami dosahuje až 240 l/s a závisí na počtu připojených studní.
  • 165 vrtaných trubních studní hlubokých 10 – 12 m, rozdělených na 7 násoskových řadů, zaústěných do spouštěných studní. Vydatnost jednotlivých studní je 2 – 4 l/s.

V oblasti Káraného byly splněny dvě základní podmínky pro zmnožování zásob podzemní vody umělou infiltrací, a to vhodná kvalita výchozí surové vody a vhodné horninové prostředí. Proto pitná voda vyrobená tímto způsobem, bez chemické úpravy, je vysoce kvalitní podzemní voda, v některých ukazatelích dokonce lepší než voda jímána původními zdroji břehové infiltrace.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.